about / amdano

                     Carys Mair Thomas

                     Carys Mair Thomas

My name is Carys Mair Thomas and I have over 15 years experience working in the UK and Ireland as a communications professional within the not-for-profit sector. 

I have had the privilege of working for a range of leading organisations that have changed the lives of millions of people, including OxfamMacmillan Cancer Support, the Children's Rights Alliance, Sustrans, BeLonG To, and the Commission for Racial Equality.  

Most recently, I was interim Head of Oxfam Cymru, where I led the team in Wales, raising awareness among the public and key influencers of the devastating impact of poverty, economic inequality and climate change in Wales and globally. During my time in Ireland I worked on two referendum campaigns, as Campaign Manager for the BeLonG To Yes coalition on marriage equality in May 2015, and in my role as Communications and Public Affairs Director of the Children's Rights Alliance during its campaign to strengthen children's rights in the Irish Constitution, working in partnership with the ISPCC and Barnardos.

I now thrive on working collaboratively with like-minded organisations, businesses or individuals, to support their objectives through high-quality, cost-effective and timely communications solutions. And as a fluent Welsh speaker I understand the importance of developing products that work in more than one language.

Whether you're looking for support on an ad hoc basis, for a specific project, or on a rolling contract, I will meet your needs.  My range of communications services will deliver real outcomes and a financial return on investment for your organisation.

___________________________

Fy enw yw Carys Mair Thomas ac ar ol treulio y 15 mlynedd diwethaf yn gweithio o fewn y sector nid-er-elw ar draws y DU ac Iwerddon, rydw i nawr yn gweithio fel ymgynghorydd cyfathrebu llawrydd.

Dros y blynyddoeddd, rydw i wedi bod yn ffodus i weithio dros sawl sefydliad blaenllaw sydd wedi helpu newid bywydau miliynau o bobl, gan gynnwys Oxfam, Cymorth Canser Macmillan, Children's Rights Alliance, Sustrans, BeLonG To a'r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol.

Fel Pennaeth dros dro Oxfam Cymru, arweiniais y tîm yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth o'r niwed a achosir gan dlodi, anghydraddoldeb economaidd a newid hinsawdd yng Nghymru a thu hwnt. Tra'n gweithio yn Iwerddon, bues i'n ffodus i weithio ar ddwy ymgyrch refferendwm, yn cyd-lynu ymgyrch BeLonG To YES ar gydraddoldeb priodas ym mis Mai 2015, ac yn fy swydd fel Cyfarwyddwraig Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus y Children's Rights Alliance yn ystod yr ymgyrch i gryfhau hawliau plant yn y Cyfansoddiad, mewn partneriaeth â'r ISPCC a Barnardos.

Rydw i nawr eisiau gweithio ar y cyd gyda sefydliadau, busnesau ac unigolion o'r un anian, i gefnogi eu hamcanion drwy ddarparu gwaith cyfathrebu amserol a safonol, am bris rhesymol. Fel aelod cyflawn o'r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cymdeithasol a Chymraes Gymraeg rwy'n deall yn naturiol ddigon sut i ddatblygu adnoddau dwyieithog graenus.

Beth bynnag eich anghenion - boed yn brosiect penodol, cymorth hir-dymor neu achlysurol - ni chewch eich siomi.  Bydd fy ngwaith yn sicrhau y byddwch chi ar eich hennill - yn ariannol ac o ran canlyniadau.